PODMIENKY  PODUJATIA

 • Organizátorom podujatia je Občianske združenie Urban BellTower, Ružová ulica 119/29, 054 01 Levoča, Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča.
 • Podujatie sa koná dňa 17.09.2022 v čase od 13.00 hod.
 • Miestom podujatia je veža Baziliky svätého Jakuba, Námestie Majstra Pavla 1, Levoča a priestor pred Bazilikou svätého Jakuba v Levoči.
 • Podujatím sa rozumejú preteky v behu po vyznačenej trase z verejného priestoru pred Bazilikou k veži Baziliky a následne hore 216 schodmi veže Baziliky. Samotné preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel TWA (towerruning.com). Základným pravidlom je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Čas sa vyhodnocuje podľa elektronickej časomiery, ktorá sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 30 sekundových intervaloch. Vždy po vybehnutí piatich pretekárov bude nasledovať krátka prestávka na ich zostup dolu.
 • Registrovať sa je možné online do 27.07.2022 na adrese levoca.sk
 • Prezentácia registrovaných účastníkov prebehne dňa 17.09.2022 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. v pripravených priestoroch vedľa veže Baziliky. Maximálny počet štartujúcich je 120. V prípade nenaplnenia počtu štartujúcich v dňoch určených na registráciu, je možné registrovať sa osobne v deň podujatia v čase určenom na prezentáciu.      
 • Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na účasť na podujatí nutný písomný súhlaszákonného zástupcu.
 • Podmienkou účasti na podujatí je dobrý zdravotný stav, podpis účastníka na vyhlásení účastníka podujatia, súhlas s týmito podmienkami a súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov.
 • Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.
 • Účastník podujatia nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, ktoré sa na podujatí spolupodieľajú.
 • Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebude uplatňovať u organizátorov podujatia.
 • Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov a iných účastníkov podujatia.
 • V prípade zlého počasia, ktoré by mohlo ohrozovať zdravie, život účastníkov podujatia môže organizátor preteky zrušiť.
 • Účastník súhlasí že všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas pretekov môžu byť použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.
 • Štartovné: pre súťažiacich od 18 rokov je štartovné 5,- EUR/osoba, súťažiaci mladší ako 18 rokov štartujú zdarma. Registrácia sa považuje za platnú zaplatením štartovného na bankový účet organizátora číslo IBAN SK66 0900 0000 0051 7178 7779 alebo v hotovosti pri prezentácii účastníka.
 • Kategórie pretekárov:

do 12 rokov – dievčatá, chlapci; od 12 do 15 rokov – dievčatá, chlapci; od 15 do 18

rokov – dievčatá, chlapci; od 18 do 35 rokov – ženy, muži; od 35 do 60 rokov – ženy,

muži; od 60 rokov – ženy, muži.

 

 

 

 

 

Vyhlásenie účastníka podujatia

Vyhlasujem, že

 • podmienky podujatia som si prečítal, týmto podmienkam plne rozumiem, súhlasím s nimi a zaväzujem sa ich dodržiavať,
 • som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje,
 • nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť,
 • preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody,
 • beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov podujatia,
 • som si vedomý toho, že som povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia,
 • beriem na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov, môžem byť organizátorom zo súťaže vylúčený,
 • je na mojej zodpovednosti, aby som si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na podujatí,

 

Dátum: __________________

 

Meno a priezvisko: _________________________________

 

Na znak súhlasu s podmienkami dobrovoľne podpisujem: ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas s účasťou maloletého na podujatí

 

Ja, dole podpísaný/á týmto čestne prehlasujem, že ako zákonný zástupca maloletého Meno/Priezvisko maloletého ………………………………………………………………………..,

 • podmienky podujatia som si prečítal, týmto podmienkam plne rozumiem a súhlasím s nimi,
 • som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú pre maloletého predstavuje,
 • nie je mi známa žiadna prekážka v zdravotnom stave maloletého, ktorá by mu bránila sa tohto podujatia zúčastniť,
 • preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti maloletého na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody maloletého a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody,
 • beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí maloletého,
 • beriem na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov, môže byť maloletý organizátorom zo súťaže vylúčený,
 • je na mojej zodpovednosti, aby som si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku maloletého a získal informácie o zdravotnom stave maloletého v súvislosti účasťou na podujatí,
 • výslovne súhlasím s účasťou maloletého na tomto podujatí,

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu …………………………………………………………………………………

Email / …………………………………………………………..

Tel/………………………………………………………..

V ……………………,

Dňa ………………………………

Podpis zákonného zástupcu: …………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas dotknutej osoby

 

Prevádzkovateľ

 

Mesto Levoča

Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Tel.: 053/451 2467
IČO: 00329321

DIČ: 2020717754
E-mail: mesto@levoca.sk

URL:  www.levoca.sk

 

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča 
Tel.: 053/4512522 
IČO: 42080312, DIČ: 2022500040 
E-mail:    msks@levoca.sk 
URL:       http://msks.levoca.sk  

 

Urban BellTower, občianske združenie

Ružová ulica 119/29, 054 01 Levoča

IČO: 53013026

E-mail: urbanbelltower@gmail.com

 

 

Dotknutá osoba

 

……………………………………………………………………………….

(titul, meno, priezvisko, adresa)

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spoločenské, kultúrne, športové a iné podujatia organizované Mestom Levoča a Mestským kultúrnym strediskom mesta Levoča súťažného alebo nesúťažného charakteru

 

podľa čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

Dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jej osobných údajov – titul, meno, priezvisko, adresa, fotografia, videozáznam alebo audiovideozáznam z podujatia na účel: Organizovanie a zabezpečenie mestských podujatí rôzneho druhu (spoločenských, kultúrnych, športových a iných) súťažného alebo nesúťažného charakteru. Evidencia osobných údajov účastníkov týchto podujatí.

 

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia a § 19 zákona boli dotknutej osobe poskytnuté v deň udelenia súhlasu a sú prílohou tohto súhlasu.

 

Poučenie:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

Príloha:

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia a § 19 zákona

 

Súhlas poskytnutý dňa: ………………………………………………

 

Podpis dotknutej osoby: ……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie pre dotknutú osobu

 

spoločenské, kultúrne, športové a iné podujatia organizované mestom Levoča a Mestským kultúrnym strediskom súťažného alebo nesúťažného charakteru

 

v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Mesto Levoča

Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Tel.: 053/451 2467
IČO: 00329321

DIČ: 2020717754
E-mail: mesto@levoca.sk

URL:   www.levoca.sk

 

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča 
Tel.: 053/4512522 
IČO: 42080312, DIČ: 2022500040 
E-mail:    msks@levoca.sk 
URL:       http://msks.levoca.sk  

 

Urban BellTower, občianske združenie

Ružová ulica 119/29, 054 01 Levoča

IČO: 53013026

E-mail: urbanbelltower@gmail.com

 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 

JUDr. Zuzana Kamenická, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča                       

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Organizovanie a zabezpečenie podujatí rôzneho druhu (spoločenských, kultúrnych, športových a iných) súťažného alebo nesúťažného charakteru. Evidencia osobných údajov účastníkov týchto podujatí.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

súhlas dotknutej osoby

 

Príjemcovia

 

Osobné údaje sa zverejňujú v mestskom tlačovom periodiku, na webovom sídle prevádzkovateľov a na sociálnych sieťach so súhlasom dotknutej osoby.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

 

Informácie o právach dotknutej osoby

 

 • Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v § 27 zákona.
 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

 

Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:

 

Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa nevykonáva.

 

 

Informácie poskytnuté dňa: ………………………………………..

 

 

 

Podpis dotknutej osoby: ……………………………………………..

Share This